User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Korruptionsrätt

Wed 03 Aug 2016, 19:38

Jag råkade alldeles nyss läsa A Simplistic General Equilibrium Theory of Corruption (Steven N. S. Cheung). Det är en minst sagt cynisk syn på korruption vars enda claim to fame är ett omtalande av Ig Nobel-stiftelsen:

The author's simplistic view of corruption is that all politicians and government officials - like everyone else - are constrained self-maximizers. They therefore establish or maintain regulations and controls with the intent to facilitate corruption, which then becomes a source of income for them.

Han slår fast att korruption dessutom är både konkurrensutsatt ("snubben där borta accepterar en lägre muta för motsvarande tjänst") och en överförbar rättighet som kan köpas, säljas och ärvas. Det hela tycks passa Trakorien som hand i handske. Han gör tyvärr ett lite för bra jobb och ställer till med svårigheter:
  • Korruption är mer tillgängligt för en större grupp att nyttja om antalet regleringar och lagar är stort. Trakorien har dock ett relativt litet antal lagar. Om korruption ses som en allmän rättighet torde det finnas ett brett politiskt stöd för att Bodâken ska stifta många lagar av tvivelaktigt värde, att skråmonopol ska skyddas som en del av allmännyttan, etc.
  • Han slår fast att korruption är svårare i konkurrensutsatta marknadsekonomier med starka ägandeskydd. Trakorien tycks vara just ett sådant samhälle, alla underligheter till trots, vilket skulle tala för att korruption är ett marginellt problem. Ändå får jag intrycket att korruption är fettet som får vagnshjulen att rulla i riket.
Så, hur skulle man kunna få till detta? Blandade uppslag:
  • Fungerar skrån och gillen i tillräckligt hög grad som motvikter till marknadsekonomi? Monopol är viktiga för att god och fruktbar korruption ska kunna utvecklas. Jag ser inga riktigt bra alternativ.
  • Hur fungerar korruptionsrätten? Vem administrerar den och dömer i tvister där mer än en part ser sig som innehavare av en specifik korruptionsrätt? Nya Sfären skulle kunna stå för det visionära medan tvister avgörs av Investaler. Finns det andra goda kandidater?
  • Om merparten av landets lagar stiftats för att facilitera korruption så betyder det rimligen att i princip alla brott som faktiskt döms i enlighet med lagen är ett tramp på någons korrupta tå. När en muta på detta sätt uteblivit borde det finnas en möjlighet att överklaga till en högre instans. Avsikten är då inte att fria brottslingen utan bara att ogiltigförklara den avlagda domen så att det åter blir aktuellt med en muta. Endast om mutan inte betalas tillåts en ordinarie rättslig prövning. Rimligt?
Artikeln är för övrigt bitvis ganska rolig och dessutom bara fem sidor lång. Rekommenderas.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Korruptionsrätt

Sat 06 Aug 2016, 14:29

Intressant ämne!

Själv har jag tolkat regelverken på Paratorna som tämligen vildvuxna, men snarare i syfte att gynna lagvrängarna genom att göra samhället beroende av deras tjänster. Men givetvis bör lagarna ha stiftats av rådsmännen (adeln) på uppdrag av deras rika (köpmän) och mäktiga (tjänstemän) klienter. Rådsmännen är så att säga ovanför korruptionen genom att de agerar i sina klienters intressen i Bodâken, medan regelverken utgör inkomstkällan till makthavare på alla nivåer genom att ingenting blir gjort utan erforderliga mutor.

Jag har tvärtom tolkat samhällsskicket som tämligen genomsyrat av monopol av olika slag. Exempelvis har Shakello monopol för svaveltraden, men de myndigheter som reglerar hanteringen (prokuratorn och fogden, inte minst) får ju sin beskärda del av kakan genom mutor. Samma torde gälla Malthus Korns spannmålsmonopol på Frimbolinerslätten.

Skrån har således en stark makt liksom det förekommer tullar av allehanda slag. Det torde vara just den typen av "handelshinder" som Nya Sfären söker att avskaffa genom sitt Maniska förbund.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests