Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Ön Tjuserskan utanför Saphynas nordostkust

Sat 07 Sep 2013, 18:15

Jag skriver på ett äventyr som utspelar sig i Tigôld samt på ön Tjuserskan vid kusten. Den intresserade får gärna kommentera följande beskrivning av Tjuserskan:
Den klippiga och ljungbevuxna ön Tjuserskan är knappa milen lång och ligger en dryg timmes seglats norr om Tigôld. Ön befolkas av fiskare och ett fåtal fåraherdar vilka inte har någon uppenbar släktskap med invånarna på Saphyna, vare sig till seder eller blod. Ön är känd för sin export av kallrökt fisk samt för flätade korgar i karaktäristiska lokala mönster. Den konserverade fisken packas också, efter kompletterande saltning, med fördel i särskilda fiskkorgar som ger den dess karaktäristiska smak. Just de lätthanterliga korgarna har bidragit till att göra så kalla tvinnad fisk populär som handelsvara.

I själva verket utgör även smuggling längst kuststräckan Modraklint en av näringarna på den påfallande välmående ön. Medan centralorten Kalmand vid öns östra ände är centrum för fiskeriet verkar den infödda smugglarklanen Harpalta från byn Haffa på öns södra sida. Fårskötseln sköts mestadels från avlägset belägna små gårdar i öns inre.

Kalmand och fiskrökeriet

Byn är närmast en mindre stad men har egentligen endast en enda näring, nämligen fisket. Korgflätning sysselsätter tillsammans med nätmakeri den delen av befolkningen som inte arbetar ombord Kalmands fångstfartyg. De flesta andra hantverksprodukter importeras från Tigôld, inklusive själva fiskebåtarna.

Hamnen är anpassad efter den väl tilltagna fiskeflottan och tillåter även djupgående farkoster att lägga an direkt vid kajen. Ortens stolthet är det lilla Anxalistemplet som även fungerar som gemenskapslokal. Kapellet bemannas av prästen Ceifal och som egentligen sorterar under Anxalistemplet i Tigôld. Tillfälliga besökare utan anknytning till byn hänvisas också till prästen som kan provisoriskt inhysa sjöfarande i ett annex till kapellet.

Kalmand har en vida omtalad industri i sitt stora fiskrökeri som köper upp allt överskott befolkningen förmår att uppbära. Förädlingen och exporten av fisken har gjort samhället förhållandevis rikt och alla är också väldigt nöjda med verksamheten som i viss mån dominerar samhället. Däremot är det få lokalbor som arbetar i själva rökeriet som snarare förlitar sig på inhyrd arbetskraft utifrån. De rökerianställda behandlas respektfullt men med visst förbehåll, då man vet att arbetarna förr eller senare kommer att lämna ön igen.

Själva rökeriet är beläget ute på en udde invid själva byn, där fiskebåtarna kan tömma sitt lass direkt till de väntande rökarhjonen. Verksamheten har fått expanderas flera gånger genom åren och rökeriet omfattar numera ett flera sammanbyggda röklador. Därtill tillkommer bostäder för arbetare och förmän, förmannens eget hus, liksom lager-, förråds- och uthus av olika fason.

Smugglarnästet Haffa

Samhället Haffa ger vid första anblicken intrycket av att vara ett litet välmående kustsamhälle som livnär sig på fiske. En närmare titt på båtar och redskap vid kajerna ger dock en delvis annan bild. Byns verksamhet förefaller snarare kretsa kring transporter än fångst.

Sanningen är att den sjöfarande befolkningen är sysselsatt med smuggling längst Saphynas nordkust. I själva verket utgör hela byn en och samma klan, varför utomstående automatiskt behandlas som potentiella fiender. Nalkas man byn öppet har man alltså snart alla närvarande beväpnade och på helspänn.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests