User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Trakoriskt rättsväsende

Thu 14 Apr 2011, 06:29

Flyttar över denna information från Järnringen som jag tycker bör bevaras:
Hur fungerar rättsväsendet i Trakorien? Som jag förstått det så är det Bodaken som stiftar lagar som kryddas med lokala förordningar i respektive område (t.ex. av den lokale prokuratorn eller storhirden).

Vad jag kan utläsa i Trakorien-modulen är det Mana-Friga (Lag & Rätt) som dömer i t.ex. brottsmål men hur fungerar detta i praktiken? Har man domstolar? vem friar och fäller? Hur mycket inflytande har Kastyke-kyrkan vad det gäller detta?
Hmmm, det är en bra fråga till vilken jag inte har något färdigt svar eftersom systemet aldrig har beskrivits i ett enda sammanhang. Några basfakta och synpunkter att bygga vidare på:

Bodâken
Bodaken är stora rådet som har den övergripande beslutsrätten, att jämföra med senaten i Rom. Bodâken vakar över "Familjernas förbund" eller bara "Förbundet" som slöts av de sju ursprungliga familjerna sedan de stigit iland på Paratorna (därav Septaviet och Förbundstorget i Tricilve). Förbundet är Trakoriska rikets författning. Bara Bôdaken kan sanktionera lagar.

Kejsaren och de sju familjerna
De sju familjerna besitter varsitt hertigdöme på Paratorna och utser motsvarande länsherrar där dock Bodâken har vetorätt och även kan avsätta ämbetsmännen. Kejsaren måste vara från en av de sju familjerna. Hertigarna får ha egna arméer och har stort inflytande inom sina domäner men inget att säga till om utanför dessa annat än genom sina grupperingar i Bodâken och sina riksämbeten.

Limbes
Limbes är Bodâkens exekutiva ämbetsgrenar, uppkallade efter den helige Famrahjolds kroppsdelar sedan han slets i stycken under sitt martyrium*
Bland limbes finns följande grenar omnämnda med inflytande över lag och rätt:
Mana Friga - civil lag och rätt
Braxia Extenda (i.e. lagens långa arm) - Civil polis
Poda Arux - lag och rätt inom handel och finanser
Digeta Longa - säkerhetspolis inom riket, kopplad till militärenen under Mana Xifa
Glovia Worfa ("den kastade handsken") - farsegels spioner, kopplad till Poda Caliga ("stöveltrampet")

Kastykerkyrkan
Kastykerkyrkan är inte i opposition till riket utan en del av detta och kan närmast ses som ett mäktigt limbes. Viktigt är dock att kejsaren inte har något inflytande över kyrkan vilken däremot kan få direktiv från Bôdaken. Beroende på pelarfaderns styrka och politiska tillhörighet har kyrkan varierande inflytande.

Prokurator och Primus prokurator
En Prokurator eller Primus Prokurator är kombinerad överbefälhavare och länsherre över landområden som formellt inte tillhör Trakoriska riket, dvs styr ockuperat område eller nominellt självstyrande provinser. I fientligt inställda provinser har prokuratorn i praktiken diktatorisk makt och kommer bara att ifrågasättas om han motarbetar Bôdaken.

Tribuner
Olika grupper utser tribuner, dvs företrädare med begränsad vetorätt gentemot Bodâkens limbes och enskilda ämbetsmän. Det finns folktribuner (pöbeln), fälttribuner (soldater), skråtribuner etc. Alla har inte lika stor makt, men gemensamt är att de är oangripliga och SKA försvaras mot angrepp av alla de representerar.

Utomstatliga rättsinstanser
Bortsett från ovanstående så instiftar skrån, kyrkor m.m. egna regler som mest har betydelse för de egna grupperna. De håller sig även med egna rättsskipare. I princip är det fritt fram så länge man inte trampar riket och dess regler på tårna.

Makt är rätt
I Staden O finns ingen formell författning eller lag. Alla i Staden ansluter sig till en eller flera grupperingar som driver sin egen rättskipning och förhandlar med andra grupperingar när osämja uppstår mellan deras skyddslingar. Ett vanligt beslut är att tilldela "blodsrätter" inom undergrupper som då tillåts göra upp inom vissa ramar, en reglerad fejd således. Den som inte tillhör någon grupp är rättslös. Detta styre kan liknas vid maffiakulturen och tillämpas delvis också i avkrokar inom Trakoriska riket.

Rättsskipning i praktiken
Domstolar finns på alla nivåer och dessutom rent privata sådana som agerar på uppdrag eller "arrenderar" rättskipning inom ett visst område mot del i omsättningen. (Motsvarande system finns för övrigt vad gäller skatteuppbörd via publikaner) Någon särskild polisstyrka finns inte utan ordningen upprättshålls oftast via armén som i detta tar uppdrag även från civila limbes. Jurister finns i stor mängd och ägnar sig främst åt affärsuppgörelser, ekonomiska tvister och betalda uppdrag (**se exempel nedan). Privata uppgörelser är vanliga, exempelvis genom spel eller dueller.
En speciell funktion har Fabricus Veritas, ett yrkesvittne vars utsaga räknas som bindande bevis i domhuset.

---

* "När de sju familjerna i utvandingens tid steg i land på Paratorna undan Palamoxi stelnade välde, anfördes de av den helige Famrahjold, gudinnan Kastykes förste besmekare. Ni känner alla till hur den helige mannen ansattes av urbefolkningen sedan han med föredömlig list sålt dem ett parti sönderfallande kläde till högt pris. Fånge hos sina primitiva kunder gavs Famrahjold valet att återta sina varor eller att mista en kroppsdel till varje missnöjd köpare. Historien berättar att helgonet villigt lät sig slitas i stycken hellre än att bryta ett ingånget köpeavtal byggt på gudinnans sakrament. De sju ursprungliga familjerna som dittills lurat och bekämpat varandra enligt god marknadssed inspirerades så av den helige Famrahjolds martyrium att de nära denna plats ingick ett förbund där Trakoriska rikets grundlag fastlades. De döpte sin styrande rådsförsamling, Bôdaken, efter den helige mannens kropp och det unga rikets ämbetsgrenar, limbes, efter hans lösslitna lemmar. I grundarnas följeanda benämnde min salig broder vår orden Nya Sfären efter den helige Famrahjolds öga – att betrakta och vaka över lemmarnas göromål."

** ”Skeckernas äldste vill tala med er, Lugal Praanz. Rättare sagt vägrar de tala med någon annan.” Generalen undrade förstrött varför man inte redan anställt pinoförhör av skeckernas ledare när de vågade trilskas, men fick i nästa stund förklaringen. En lagvrängare från apotekarnas skrå meddelade sin myndighet att föra skogsfolkets talan samtidigt som han radade upp en serie fullmakter i bränd lera, dokument så tunga i ord och massa att en assistent fick rulla dem på byråvandlad kärra. Ingen begrep hur mannen kommit till platsen så snabbt för han var trots den sena timmen oklanderligt klädd i svart skråkåpa och med ansiktet vitspacklat i tjocka lager av uttrycksdämpande paragrafpasta.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest