User avatar
Björn Hellqvist
Posts: 133
Joined: Wed 07 Dec 2016, 20:41
Location: Sweden

Riksenergis informationsfolder (in Swedish)

Sat 31 Dec 2016, 05:48

Jag har skissat lite på en text till den informationsbroschyr som nämns på sidan 118 i "Ur varselklotet". Förslag på utökad text mottages gärna.

Information och säkerhetsföreskrifter för boende på Adelsö, Munsö och Svartsjölandet

Mälaröanläggningen har varit i drift sedan 1969, och dess bidrag inom högenergiforskningen har gjort Sverige världsledande på området. På grund av verksamhetens delvis experimentella natur kan dock avvikande fenomen uppstå, och personer som uppehåller sig i området uppmanas att undvika kontakt med maskinell utrustning och installationer. Dessa säkerhetsföreskrifter distrubieras till samtliga hushåll i området, och alla boende uppmanas att ta del av dem för sin egen säkerhet.


Respektera varningsskyltar och avspärrningar. Överträdelse beivras. Målsmän ansvarar för sina barn.

Obehöriga äga ej tillträde till underhållsanläggningar och manskapsluckor. Riksenergi kan ej hållas anvarig för eventuell kroppsskada. Olovligt intrång är straffbart med böter eller fängelse i minst sex månader.

Betrakta alla fasta installationer som farliga. Vidrör inte kylmoduler, flöjelturbiner, eller andra synliga delar av forskningsanläggningen. Skaderisk föreligger, och inkluderar risk för bland annat brännskada, elchock och förgiftning.

Robotar och annan rörlig utrustning kan utgöra risk för kroppsskada, och allmänheten uppmanas att inte onödigtvis uppehålla sig i utrustningens arbetsområde. Riksenergi kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår vid oförsiktighet. I de sällsynta fall robotar där är utom kontroll på grund av tillfälliga störningar i ledningssystemen, är det starkt rekommenderat att man håller sig på behörigt avstånd och rapporterar roboten till Riksenergi, telefon 0756-10 000 (vx).

De klot som kan återfinnas i området (så kallade “varselklot”) kan orsaka bestående kroppslig påverkan, och ska därför undvikas. Påståenden om att personer som tagit sig in i dem har försvunnit har inte kunnat vederläggas, men klättra för säkerhets skull inte in i dem under några omständigheter. Målsmän ansvarar för sina barn.

Det kan förekomma djur som normalt sett inte hör till den svenska faunan. Betrakta dem som farliga. Undvik kontakt, mata dem inte, och rapportera skyndsammast art, antal, tid och plats till Riksenergis viltvårdare på telefon 0756-10 000 (vx).

Vissa sällsynta fenomen, såsom tillfälliga störningar som kan leda till att personer, djur eller föremål försvinner för kortare eller längre tid, ska undvikas och rapporteras till Riksenergi.

Så kallade Gödelpulser kan förekomma tidvis. Dessa är i huvudsak harmlösa, och utgör ingen risk för hälsa eller välbefinnande, men stundom kan vissa tillfälliga besvär av varierande grad uppstå. De graderas enligt följande skala, där varje ny grad även omfattar symptomen i föregående grad(er):

G-1: Lättare påverkan på elektrisk materiel, såsom flimrande belysning och störningar i radio- och TV-mottagningen.

G-2: Tillfälliga elektroniska fenomen, såsom säkringar som utlöses, glödlampor som slocknar och måste bytas, eller bilar och andra motorfordon som inte startar.

G-3: Tillfällig kroppslig påverkan, såsom yrsel, tryckkänsla, illamående, synfältsbortfall och förvrängda sinnesintryck. Kontakta närmsta läkarmottagning om besvären består.

G-4: Påtagligare kroppslig påverkan, såsom svimningsanfall, hallucinationer, näsblod, eller blod i urin och avföring. Kontakta omedelbart sjukvård på larmnummer 90 000.

G-5: Lokala dimensionella störningar som påverkar tids- och rumsuppfattning, inklusive förflyttning till annan tid och plats. Kontakta lokala myndigheter för hemresa i de fall det är möjligt.


Mälaröanläggningen har sedan starten 1969 haft ett mycket gott resultat när det gäller säkerhet. Antalet incidenter har kunnat hållas ned till ett minimum, mycket tack vare lokalbefolkningens förståelse för de möjliga risker som är förknippade med verksamheten. Riksenergi hoppas att man genom gott samarbete ska fortsätta hålla risken för olyckor på en hanterbar nivå.

Spara denna information, och förvara den väl synlig i bostaden.

Riksenergis informationsavdelning, Stockholm 1986. Eftertryck förbjudes.
My life fades. The vision dims. All that remains are memories. I remember a time of chaos, ruined dreams, this wasted land.
GZIP: Off